O RETY TAPETY Logo

Logo for wallpaper distributor.

O RETY TAPETY Logo